Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Totstandkoming  Overeenkomst

Reserveren kan alleen online via Boek nu op AR Citygame BV, telefonisch via ons telefoonnummer of per email via info@arcitygame.nl

Een eventuele mondelinge reservering wordt bevestigd per e-mail aan de hand van een opdrachtbevestiging welke tussen partijen bindend is. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd en is er aldus geen Overeenkomst tot stand gekomen. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

Degene die de Overeenkomst namens of ten behoeve één of meerdere personen aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

Groupon tickets zijn alleen te boeken via het Groupon reserveringsysteem

Uitvoering overeenkomst

AR Citygame zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

AR Citygame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens aan AR Citygame heeft verstrekt.

AR Citygame houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

AR Citygame heeft het recht reserveringen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan een reservering te verbinden.

Betaling

Tenzij AR Citygame en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen dient de Klant uiterlijk zeven werkdagen voorafgaand aan de datum van het Uitje de totale aan AR Citygame verschuldigde reserveringssom voldaan te hebben

Indien AR Citygame op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Klant de deelname van de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van AR Citygame op de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

In het geval dat de Klant een betaling voldoet, gaat de Klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen overeenkomst

Wijzigingen bij slecht weer (minimaal 30mm) alleen mogelijk de overeenkomst te verplaatsen en niet annuleren. Dit dient 24 uur van te voren doorgegeven te worden.

AR Citygame is niet verplicht de overeenkomst te verplaatsen, alleen bij slecht weer minimaal 30 mm regenval per uur. Of hevige onweer.

De overeenkomst mag maar 1 keer gewijzigd of verplaatst worden, na wijzigen of verplaatsen van overeenkomst is er geen annulering meer mogelijk.

Het wijzigen van het aantal personen dient minimaal 48 uur voor aanvang doorgegeven te worden. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Het wijzigen van de datum dient minimaal 120 uur voor aanvang doorgegeven te worden. Alleen mogelijk de overeenkomst te verplaatsen annuleren is dan niet meer mogelijk. In geval van een datumwijziging dient de Klant binnen zeven dagen na mededeling een nieuwe datum door te geven

Annulering

Annuleren is alleen mogelijk via het e-mailadres: info@arcitygame.nl.

Annuleren is tot 170 uur voor aanvang kosteloos. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Als de factuur is betaald kan deze niet meer worden geannuleerd of teruggevorderd worden.

AR Citygame heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval van een annulering van onze kant wordt het gehele bedrag binnen 30 dagen teruggeboekt.

Annulering van de overeenkomst wegens het Corona virus (overmacht) is niet mogelijk. Verplaatsen van de overeenkomst is echter wel mogelijk. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Indien AR Citygame aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de reserveringssom van het Uitje.

AR Citygame nl is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt door of aan de deelnemer(s), tijdens of ten gevolge van de het Uitje.

AR Citygame aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de Klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een Uitje niet kan doorgaan.

Verlies en/of schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van AR Citygame of materialen van derden zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

Begin- en eindtijd

De begin- en eindtijd van een Uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het Uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal AR Citygame hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant.

AR Citygame BV heeft het recht om uw deelname te weigeren mocht u meer dan 30 minuten te laat zijn. Bij het te laat komen van 10 -30 minuten kan er worden besloten de activiteit in te korten.

Overmacht

AR Citygame is nimmer aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien AR Citygame niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar heeft kunnen voldoen wegens overmacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee AR Citygame ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden of niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door AR Citygame kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, ziekte, sabotage, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder.

AR Citygame kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden (voort)duurt is AR Citygame gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enigerlei schade en/of kosten aan de Klant.

De ervaring
Wanneer je meedoet aan AR Citygame moet je begrijpen dat je niet een alledaagse bezigheid doet. Het is een spannend spel, maar ook geschikt voor zwangere vrouwen en mensen van 65+. Toch blijft deelname te allen tijde op eigen risico.

Geheimhouding
Het plezier van escape games is het oplossen van de puzzels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. Beschouw jezelf tot geheimhouding verplicht.

Leeftijd
Kinderen van 14 jaar en jonger worden enkel toegelaten onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Alcohol/Drugs
Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden.

Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van AR Citygame twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

Maart 2020. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.